Brak i obitelj prema Dogmatskoj konstituciji Lumen Gentium

Tijekom priređivanja teksta dogmatske konstitucije Lumen gentium izražene su želje i očekivanja da se čitavo jedno poglavlje unutar ovoga dokumenta posveti kršćanskom braku, u kojem bi Koncil rekao sve što treba da o braku rekne. To se nije ostvarilo, stoga Koncil o braku govori u dogmatskoj konstituciji Lumen gentium odijeljeno u više brojeva (LG, br. 11. 35. 41.)

U broju 11. govori se i o braku kršćana. Kršćani u braku i obitelji imaju posebnu zadaću u okviru zajednice Božjega naroda. Kada se govori o karizmama, onda se Konstitucija poziva na Pavlovu nauku iz Prve poslanice Korinćanima (1 Kor 7,7.)

Učenje o eklezijalnosti braka i obitelji prikazuje se u sljedećim točkama: Sakramentalni brak, kao slika i znak ljubavi između Krista i Crkve. Međusobna pomoć u bračnom i kršćanskom životu. Obitelj kao kućna Crkva.

Koncil u svojoj dogmatskoj konstituciji Lumen gentium govori o obitelji kao o «kućnoj Crkvi», odnosno o «Crkvi u malom». Ovaj će Koncilski tekst postati polazišna točka za ekleziološko utemeljenje i vrednovanje obitelji. Nakon Koncila taj će «izraz 'ecclesia domestica' upotrebljavati apostolske pobudnice Evangelii nuntiandi, Catechesi tradendae, i Familiaris consortio.

Osim u broju 11 dogmatska konstitucija Lumen gentium o obitelji govori i u broju 41 obrađujući temu bračne askeze i u broju 35. Koncil, prikazujući obitelj kao mjesto za učinkovitu evangelizaciju, život bračnih drugova promatra kao životni stalež (status) u smislu životne zajednice, životnog zvanja i načina života. Gledajući tako, bračni i obiteljski život nadvisuje sva ostala zvanja laika i načine njihova života i zajedništva. Prema riječima Koncila kršćanska je obitelj za bračne drugove pravo mjesto za vršenje proročke službe, škola apostolata i mjesto s kojega se širi svjetlo na putovima prema istini. (LG, br. 35.) Pritom ne treba smetnuti s uma da su bračni drugovi oni koji sklapaju ženidbu, jedan drugome kao svećenici dijele sakrament ženidbe. Jedino se takvim činom može utemeljiti kršćanska obitelj. Zato se ta obitelj smatra svetim savezom koja ima sudioništvo u jedinstvu Krista i Crkve (LG, br. 11.)

U broju 41 posebna je briga posvećena tome da se prikažu osnovne crte svetosti na koju su pozvani bračni drugovi snagom same sakramentalne veze koja ih nerazrješivo povezuje s Gospodinom. Konstitucija Lumen gentium pokazuje da je i bračna svetost uistinu eklezijalna te da se uklapa u sveukupnost zadataka i poslanja što ga Crkva kao zadatak ima ostvariti na svijetu. U evangelizaciji, koju laici u svijetu provode i svjedoče svojim riječima i životom, od posebne je vrijednosti ono životno stanje koje se posvećuje posebnim sakramentom, a to je bračni i obiteljski život. Tu bračni drugovi imaju svoj vlastiti poziv, da budu jedno drugome i svojoj djeci svjedoci vjere i Kristove ljubavi.


© 2021 - Splitsko-makarska nadbiskupija